Bloghttp://schiller.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskManipulácia mysle na rôzne spôsoby (schiller)Človeka vo vzájomnej interakcii vnímame rôznymi spôsobmi. Všímame si jeho mimiku, pantomimiku – a vo verbálnom prejave spôsob jeho rečového výstupu – tempo, kadenciu, prízvuk a hlavne melódiu. A na všetkých týchto prejavoch je stavané ovplyvňovanie mysle cieľovej skupiny divákov a poslucháčov.Fri, 15 Nov 2013 08:13:59 +0100https://schiller.blog.sme.sk/c/342214/Manipulacia-mysle-na-rozne-sposoby.html?ref=rssMind manipulation in the work of secret services. (schiller)Who decides according to your information, makes the decisions you want. It is the unwritten creed of intelligence services. In this context, we can ask quite reasonably who is actually the most powerful person in the world.Tue, 05 Nov 2013 20:47:50 +0100https://schiller.blog.sme.sk/c/341435/Mind-manipulation-in-the-work-of-secret-services.html?ref=rssManipulácia mysle v práci tajných služieb. (schiller)Kto sa rozhoduje podľa vašich informácií, rozhoduje sa tak, ako chcete vy. To je nepísané krédo spravodajských služieb. A v tejto súvislosti sa v celku oprávnene môžeme pýtať kto je vlastne najsilnejší človek na svete....Tue, 05 Nov 2013 20:41:48 +0100https://schiller.blog.sme.sk/c/341434/Manipulacia-mysle-v-praci-tajnych-sluzieb.html?ref=rssParapsychológia a tajné služby. (schiller)Túžba ovplyvniť správanie a myslenie človeka a zistiť jeho myšlienky je stará ako ľudstvo samo. Je dokonca zreteľná už vo zvieracej ríši. Odhadnúť oponenta alebo partnera v komunikácii (v tom najširšom slova zmysle – teda aj nonverbálnej) bolo často podmienkou prežitia a selekcie kvalitných jedincov. Je možné zistiť myšlienky človeka, ovplyvniť jeho názory, postoje a často aj somatické prejavy aj na diaľku? Je možné lokalizovať vzdialené objekty a zistiť ich účel len silou mysle? Niektorí tvrdia, že áno. A tým všetkým sa zaoberá parapsychológia.Fri, 25 Oct 2013 15:38:16 +0200https://schiller.blog.sme.sk/c/340513/Parapsychologia-a-tajne-sluzby.html?ref=rssParapsychology and Secret Services (schiller)The desire to influence man's behavior and thinking and see his or her thoughts is as old as the humanity itself. It is apparent even in the animal kingdom. To estimate a opponent or a partner in communication (in the broadest sense of the word – hence also non-verbally) was often the condition for survival and selection of high-quality individuals.Fri, 25 Oct 2013 14:38:00 +0200https://schiller.blog.sme.sk/c/340511/Parapsychology-and-Secret-Services.html?ref=rssA Little Look Behind the Scenes .... (schiller)I like the intelligence services. Especially some of them. Their role in the world politics is still not appreciated. Currently, their activity is specified to combat terrorism and support groups standing in opposition to dictators' regimes (see Syria). In this case the persistent bipolar division of the world is clear as well.Wed, 16 Oct 2013 10:19:50 +0200https://schiller.blog.sme.sk/c/339814/A-Little-Look-Behind-the-Scenes.html?ref=rssMalý pohľad za oponu tajných služieb .... (schiller)Mám rád spravodajské služby. Zvlášť niektoré. Ich úloha vo svetovej politike nie je stále docenená. V súčasnosti je ich činnosť špecifikovaná na boj proti terorizmu a podpore skupín stojacich v opozícii proti diktátorským režimom (viď Sýria). Aj v tomto prípade je patrné pretrvávajúce bipolárne rozdelenie sveta.Sat, 12 Oct 2013 16:31:12 +0200https://schiller.blog.sme.sk/c/339525/Maly-pohlad-za-oponu-tajnych-sluzieb.html?ref=rss